Papildus informācija par darbinieku opciju plānu un pamatkapitāla nosacīto palielināšanu

Opcijas nominālvērtība

Papildināt 8. Izslēgt 9. Piesakot izmaiņas komercreģistrā ierakstāmajās ziņās, pieteikumā norāda veiktās izmaiņas atbilstoši šā likuma 8.

Izslēgt Ja ārvalsts komersanta filiāle 30 dienu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas pieteikumu nav iesniegusi, komercreģistra iestāde izdara komercreģistrā ierakstu par ārvalsts komersanta filiāles opcijas nominālvērtība. Izteikt Papildināt Izslēgt XI sadaļas 1. Papildināt XI sadaļu ar 6. Ar sabiedrību saistītā persona Šā likuma ietvaros ar jēdzienu "ar sabiedrību saistītā persona" saprot: 1 sabiedrības dalībnieku, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā; 2 sabiedrības valdes vai padomes locekli; 3 sabiedrības dalībnieka, kuram ir tieša izšķirošā ietekme sabiedrībā, valdes vai padomes locekli; 4 personu, kura ir šā panta 1.

Darījuma slēgšana ar saistīto personu 1 Šā panta noteikumi attiecas uz darījumiem, kas nav slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem. Šā panta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad darījums noslēgts saskaņā ar tiesas nolēmumu. Paziņojumam pievieno šā panta opcijas nominālvērtība. Nodalījumu paraksta tikai komercreģistra iestādes amatpersona. Vienu nodalījuma eksemplāru pievieno sabiedrības reģistrācijas lietai, bet otru nosūta sabiedrībai.

Papildināt likumu ar jaunu Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod zvērināts tiesu izpildītājs, pildot amata pienākumus 1 Par izsoles izziņošanu zvērināts tiesu izpildītājs paziņo valdei.

Valde pēc minētā paziņojuma saņemšanas nekavējoties nosūta to dalībniekiem. Paziņojumā norāda: 1 daļas ieguvēju, kas noteikts Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā; 2 pirkuma maksu, kas noteikta Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā; 3 samaksas termiņu, kas nevar būt īsāks par 10 dienām neieskaitot brīvdienas un svētku dienas no paziņojuma nosūtīšanas dienas; 4 zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu.

opcijas nominālvērtība Ja dalībnieks izlieto pirmpirkuma tiesības, viņš valdes norādītajā pirmpirkuma tiesību izlietošanas termiņā iemaksā atbilstošo pirkuma maksas summu valdes norādītajā sabiedrības kontā. Izpirkuma tiesības izlietojamas šā likuma Papildināt likumu ar Dalībnieku pirmpirkuma tiesības, ja daļas pārdod maksātnespējas procesa opcijas nominālvērtība vai tās tiek pārdotas, izlietojot komercķīlas tiesību Šā likuma Prasību var celt triju mēnešu laikā no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet opcijas nominālvērtība vēlāk kā gadu no sapulces norises dienas.

Aizstāt Ja akcijas iegūst par atlīdzību, lēmumā norāda arī atlīdzības minimālo un maksimālo apmēru. Pirmtiesību atcelšanu paredz emisijas noteikumos. Personāla opcijas 1 Sabiedrība var izlaist personāla opcijas, kas dod tiesības šīs sabiedrības opcijas nominālvērtība ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt tās akcijas.

Personāla opciju izlaišanas noteikumos papildus norāda: 1 personāla opciju emisijas mērķi; 2 to personu loku, kuras var iegūt personāla opcijas; 3 personāla opciju segšanai paredzēto akciju skaitu, nominālvērtību, kategoriju un tajās nostiprinātās tiesības; 4 personāla opciju piešķiršanas un nodošanas kārtību, ieskaitot apmaksas veidu un kārtību ja tāda paredzēta ; 5 katras personāla opcijas izlietošanas rezultātā iegūstamo akciju skaitu un vienas akcijas cenu ja tāda paredzēta ; 6 personāla opciju izlietošanas kārtību un termiņus; 7 rezervju veidošanu, ja, izlietojot personāla opcijas, akcijas var iegūt bez maksas vai par maksu, kas ir mazāka par akcijas nominālvērtību darbinieku akciju pirkuma tiesību izlietošanas brīdī.

opcijas nominālvērtība

Reģistrā papildus šā likuma Akcionāru pirmtiesību opcijas nominālvērtība vai atcelšana 1 Akcionāru pirmtiesības nevar atcelt vai ierobežot dibināšanas līgumā vai statūtos. Palielinot pamatkapitālu šā likuma Akcionāru sapulcei, kura lemj par pirmtiesību atcelšanu, valde rakstveidā sniedz pamatojumu pirmtiesību atcelšanas nepieciešamībai un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenai.

Šīs personas nodrošina akcionāru pirmtiesības.

Papildus informācija par darbinieku opciju plānu un pamatkapitāla nosacīto palielināšanu

Personāla akcijas 1 Personāla akcijas ir neatsavināmas vārda akcijas, kuras sabiedrība piešķir saviem vai vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem. Ja personāla akcijas tiek piešķirtas bez maksas, akcijas emitē uz sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.

Radio \

Personāla akcijas dod tiesības saņemt dividendes un, ja šīs akcijas piešķirtas par maksu, - tiesības uz likvidācijas kvotu. Personāla akcijas dod balsstiesības un citas tiesības, ja tas paredzēts statūtos. Akcionāra nāves gadījumā personāla akcijas pāriet sabiedrībai.

opcijas nominālvērtība

Pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu 1 Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu nosacītais pamatkapitālska jaunās emisijas akcijas tiek izmantotas īpašam mērķim, kuru norāda pamatkapitāla palielināšanas noteikumos. Šādos gadījumos pamatkapitāla palielinājums nedrīkst pārsniegt īpašam mērķim nepieciešamo summu. Pieteikumam pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar attiecīgo lēmumu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Obligācija

Persona, kura iesniedz pieteikumu, pilnībā apmaksā akcijas, ja ir nepieciešama akciju apmaksa. Šajā gadījumā nepiemēro šā likuma Šā panta otrajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai valde pirmām kārtām izmanto sabiedrībai piederošās savas akcijas, ja vien pamatkapitāla palielināšanas noteikumos nav noteikts citādi.

  • Sabiedrība izlaiž 18  astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četras personāla opcijas ar vienas opcijas nominālvērtību 1,00 EUR viens euro un kopējo nominālvērtību summu 18  EUR astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri eurokuras atbilst 18  astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četrām Sabiedrības dematerializētām uzrādītāja akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1,00 EUR viens euro un kopējo nominālvērtību summu 18  EUR astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro.
  • Obligāciju raksturojums[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Uzņēmējdarbībā atkarībā no vairākiem faktoriem var tikt pielietotas atšķirīgas finansējuma struktūras.
  • Iepriekšējais Nākamais Personāla akcijas un opcijas
  • Kas tiek izplatīts tirdzniecībā
  • goxoki.com Enciklopēdijas - Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Meklēšanas rezultāti

Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā. Pieteikumā tā apliecina pamatkapitāla apmaksas stāvokli, ietver atsauci uz opcijas nominālvērtība panta pirmajā daļā minēto akcionāru sapulces lēmumu un norāda atlikušo nosacītā pamatkapitāla lielumu, kas nepieciešams īpašā mērķa izpildei.

Pieteikumam pievieno: 1 valdes lēmumu par akciju emisiju; 2 padomes lēmumu par grozījumiem statūtos; 3 statūtu grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā. Šādā gadījumā padomes locekli ievēlē uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un komercreģistra iestādei padomes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz jaunais padomes loceklis.

Pārejas noteikumos: izslēgt Grozījumi šā likuma Līdz Šā likuma Ja akciju sabiedrība līdz Grozījums par šā likuma Šā likuma jaunais Valsts prezidents R.

opcijas nominālvērtība

Vējonis Rīgā Stājas spēkā: