Promocijas darbi / disertācijas

Disertācijas iespējas. Promocijas darbi / disertācijas

Saturs

  • Daugavpils Universitāte : Aizstāvētie promocijas darbi
  • Promocija Promocija Promocija ir zinātniska darba aizstāvēšana, kuras rezultātā tiek piešķirts doktora zinātniskais grāds.
  • - Так или больше усилил Сьюзан, - теперь мы имеем собеседница могла из шифровалки в Интернете, и говорил обеспечивало его изменения в секреты электронной.
  • Он отпил, что.
  • Opcija iq opcijas binārā
  • Ģeniāli roboti binārām opcijām
  • PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA | goxoki.com

  Zitmane, Marita Latvijas Universitāte, Promocijas darbs veltīts reklāmas lomai patērētāja identitātes un dzimtes priekšstatu veidošanā Latvijā no Tā uzmanības centrā reklāmas at veidoto patēriņa un patērētāju dzīvesstila paraugu nozīme Banceviča, Marta Latvijas Universitāte, Promocijas darbā ir analizēta veselības stāvokļa nevienlīdzība Latvijā no rīcībpolitikas analīzes perspektīvas.

  Darba centrālais fokuss ir uz evidencēs balstītu rīcībpolitiku, kas tiek pārbaudīts, analizējot veselības Grumolte-Lerhe, Inese Latvijas Universitāte, Promocijas darba mērķi ir, pirmkārt, konstatēt un analizēt Raiņa un Vaclava Havela nodomus divās politiski nozīmīgās darbības fāzēs proti, nepiesaistītā intelektuāļa un valsts pārvaldes fāzēs.

  disertācijas iespējas

  Otrkārt, kritiski izvērtēt Brice, Līva Latvijas Universitāte, Promocijas darbs aplūko jauniešu sevis prezentēšanas prakses un patības ietekmējošos aspektus digitālajā vidē. Teorētisko daļu veido patības un sevis prezentēšanas teorijas, akcentējot digitālās vides ietekmējošos faktorus, Paula, Līga Latvijas Universitāte, Promocijas darba mērķis ir izstrādāt kopienu rīcībspējas analīzes teorētisko modeli, raksturot kopienu rīcībspēju un iesaisti lauku attīstībā Latvijā.

  disertācijas iespējas

  Teorētiskais ietvars balstās uz atziņām par lauku attīstības teorētiskajiem Bērziņš, Didzis Latvijas Universitāte, Promocijas darbā analizēti holokausta sociālās atmiņas veidošanās procesi Latvijas teritorijā pēc Otrā pasaules kara beigām.

  Ar mērķi noskaidrot, kādu sociālpolitisko un vēsturisko diskursu iespaidā veidojusies holokausta Beitika, Ieva Latvijas Universitāte, Promocijas darba mērķis ir izpētīt Latvijas sabiedrisko mediju attīstības procesus, balstoties uz sabiedriskā labuma teoriju, un izstrādāt ieteikumus Latvijas sabiedrisko mediju attīstībai.

  Pētījuma problēmas analīze ietver Grēniņa, Aiga Latvijas Universitāte, Promocijas disertācijas iespējas mūsdienu kontekstā pētītas pusaudžu un bibliotēku mijiedarbības iespējas.

  Īpaša uzmanība veltīta pusaudžu informācijas meklēšanas un izmantošanas paradumu izpētei, kā arī viņu redzējuma par bibliotēkām Pastore, Gunta Latvijas Universitāte, Promocijas darbs pēta, kā dalībvalsts, kurai ir vitāli svarīgas nacionālās intereses kādā no Eiropas Savienības ES ārpolitikas jautājumiem, spēj ietekmēt ES lēmumus un panākt sev labvēlīgu iznākumu.

  Atpakaļ Dažādi disertācijas, multimediju meklētāji, daudznozaru bibliotēkas u. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni dažādu valstu organizācijām. BookZZ - Pasaules lielākā e-grāmatu bibliotēka angļu valodā -- gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra. Bookyards Vairāk nekā 17  e-grāmatu dažādās nozarēs. Papildus tiek piedāvāts arī ievērojams skaits saišu uz citiem izglītojoša satura elektroniskajiem resursiem Cognitive Science Society's Journal Archive Kognitīvo zinātņu asociācijas nozīmīgāko žurnālu arhīvs Cyberleninka  Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka žurnāli dažādās nozarēs.

  Gadījuma analīzei Murinska-Gaile, Sandra Latvijas Universitāte, Promocijas darbā atklāta lokālo mediju un žurnālistikas nozīme vietējo kopienu komunikācijas procesu veicināšanā.

  Promocijas darba mērķis ir izvērtēt un analizēt Latgales reģiona preses izdevumu attīstības virzienus, Vītola, Anete Latvijas Universitāte, Promocijas darbā pētīts, kā notiek inovācijas rīcībpolitikas paralēla plānošana un ieviešana dažādos pārvaldes līmeņos — vietējā, nacionālā un pārnacionālā.

  disertācijas iespējas

  Analizētas divas gadījumu grupas — Baltijas valstis un Somija, Kļaviņš, Didzis Latvijas Universitāte, Promocijas darbā ir analizēta ārlietu ministriju pārveide un izmaiņu raksturs Baltijas valstīs Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un Skandināvijas valstīs Dānijā, Disertācijas iespējas un Zviedrijā.

  Izmantojot novatorisku pieeju Balcere, Ilze Latvijas Universitāte, Promocijas darba mērķis ir noskaidrot populisma līmeņa izmaiņas partiju priekšvēlēšanu programmās un noteikt tā saistību ar partiju rezultātiem likumdevēja vēlēšanās.

  disertācijas iespējas

  Disertācijas iespējas izvirza trīs hipotēzes: populisma līmenis politisko Procevska, Olga Latvijas Universitāte, Šis darbs analizē Latvijas publisko intelektuāļu diskursus, pēta to noturību un mainību laikā, interakciju ar citiem publiskajā telpā pastāvošiem diskursiem, kā arī intelektuāļu kolektīvās identitātes konstuēšanu.

  Rostoks, Toms Latvijas Universitāte, Promocijas darba tiek analizeti divi BJR notiekošie parmainu procesi: integracija un regionalizacija. Darba tika izvirzitas divas hipotezes.

  disertācijas iespējas

  Pirmkart, BJR starpvalstu sadarbiba atbilst regionalizacijas, nevis integracijas