Laidienu arhīvs

Iespēju attīstības stratēģija

Aizvērt Attīstības stratēģija Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru Teritorijas plānojumam un Attīstības programmai, radot priekšnoteikumus Ikšķiles novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

satoshi kurss oly tirdzniecība binārā iespējas

Ikšķiles novads novada attīstības vīzija Saliedēta iedzīvotāju kopiena, kas atbildīgi piedalās lēmumu pieņemšanā par publiskās ārtelpas un kultūrvides veidošanu, veido kopējas tradīcijas un videi draudzīgā veidā apsaimnieko savu īpašumu, tādējādi nodrošinot esošām un nākamām paaudzēm augstu vides kvalitāti.

Ikšķiles novads ir kļuvis par ekskluzīvu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas un piedāvā aktīvās atpūtas iespējas iedzīvotājiem un novada viesiem.

bināro opciju mmp turbo opcijas palīgs

Rūpējoties par dzīves vides kvalitāti, pašvaldība uztur un pilnveido esošo publisko infrastruktūru visā novadā, kā arī nodrošina pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un plašāku pieejamību.

Ilgtermiņa prioritātes IP : IP1: Iedzīvotāju labklājība Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz iedzīvotāju labklājības un nodarbinātības veicināšanu, kā arī novada darba un dzīves telpas konkurētspējas stiprināšanu.

Tavai Karjerai - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

Tie paredz: sekmēt jaunu darba vietu radīšanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai; uzlabot novada pieejamību un sasniedzamību; rūpēties par iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

IP2:Stipra kopiena labi pārvaldītā novadā Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz efektīvu pārvaldes veidošanu un kopienas identitātes un sabiedrības aktivitātes veicināšanu. Tie paredz: iniciēt un atbalstīt kopienas attīstību stiprinošus pasākumus; stiprināt novada identitāti un atpazīstamību; iesaistīt kopienu novada pārvaldības lēmumu pieņemšanas procesos; veicināt sadarbību ar sociālajiem partneriem un sabiedrības interešu grupām; paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju; veidot ilgtermiņa attīstības un investīciju budžeta plānošanas sistēmu.

binārā opcijas platīna indikators ātri ienākumi

IP3: Novada ilgtspējīga attīstība Ilgtermiņa prioritāte ietver pasākumu kopumu, kas vērsts uz cilvēkkapitāla attīstību un izaugsmi, kā arī efektīvu novada resursu izmantošanu attīstībai. Sāc pelnīt savu naudu paredz: attīstīt aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūru un pakalpojumus; saglabāt, uzturēt un pilnveidot esošo izglītības infrastruktūru un pakalpojumus; uzlabot kultūras un radošuma attīstības infrastruktūru un pakalpojumus; veicināt iedzīvotāju dzīves telpas kvalitātes pieaugumu un rosināt iespēju attīstības stratēģija uzturēt un attīstīt energoefektīvus un videi draudzīgus mājokļus; atbalstīt svarīgāko veselības aprūpes pakalpojumu attīstību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai; veidot sociālās aprūpes pakalpojumu grozu sadarbībā ar kaimiņteritorijām; iespēju attīstības stratēģija vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; attīstīt investīciju un darbības izmaksu ziņā efektīvu komunālo saimniecību un tās sniegtos pakalpojumus.

Stratēgija vai saite uz dokumentu Pielikumi:.

Ziņojums Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta — Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Attīstības plānošanas mērķis ir aktualizēt ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā šobrīd ietilpst Ādažu novads un Carnikavas novads, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu nākamā Ādažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šis dokuments tiks saskaņots ar vietējā, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.