Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo - LV portāls

Kopiju darījumu metode

Ņemot vērā, ka transfertcenu dokumentācijas saturs ir ļoti plaša tēma, rakstā ieskicējam jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības un sniedzam komentārus neskaidrākajās vietās, kā arī īsumā aprakstām arī iepriekšējās vienošanās noslēgšanas kārtību. Globālā dokumentācija Globālā dokumentācijā ir jānorāda šāda informācija MK noteikumu 2.

Ar šiem faktoriem tiek saprasti konkurētspējas faktori angl. Atkarībā no nozares, kā arī komercdarbības veida, šie faktori atšķiras, piemēram, cenu politika, zinātība, izmantojamā tehnoloģija, kvalificēts darba spēks, apkalpošanas standarti utt. Minētie ir tikai daži no iespējamajiem. Būtiskie SUG noslēgtie pakalpojumu līgumi izņemot pētniecības un attīstības pakalpojumu līgumus.

kopiju darījumu metode

Aprakstā iekļauj arī informāciju par kapacitāti galvenajās pakalpojumu sniegšanas vietās, izdevumu attiecināšanu un cenas vērtība noteikšanas kārtību. Parasti SUG ietvaros tiek noslēgtas virkne rakstveida vai mutiskas vienošanās par savstarpējiem pakalpojumiem: vadības, administratīvajiem, aizdevumu utt. Jāatceras, ka katra pakalpojuma pamatošanai ir nepieciešamas trīs lietas: pakalpojuma sniegšanas kopiju darījumu metode t. Līdz ar to Globālās dokumentācijas viens no uzdevumiem ir pamatot, ka grupas ietvaros sniegtie pakalpojumi patiešām ir sniegti un atbilst tirgus vērtībai labuma tests jau vairāk ir vietējās dokumentācijas uzdevums.

Galveno ģeogrāfisko tirgu apraksts augšminētajām SUG grupas precēm un pakalpojumiem.

Aizdomīgi darījumi – kā tos atpazīt, un kam par tiem jāziņo - LV portāls

SUG atsevišķo vienību darbības īsa funkcionālā analīze, kuras ietekmē grupas finanšu rezultātu. Analīzē apraksta arī galvenās funkcijas, uzņemtos riskus un būtiskus izmantotos aktīvus.

kopiju darījumu metode

Globālajai dokumentācijai ir jāsniedz pārskats par katra grupas locekļa lomu, līdz ar to, kā minimums ir jāsagatavo tā sauktā funkciju risku karte, uzskaitot kādas pamatfunkcijas piemēram, iepirkumi, ražošana, pārdošana, transportēšanariskus piemēram, tirgus, slikto parādu, valūtas u. Informācija par būtiskiem saimnieciskās darbības restrukturizācijas darījumiem, aktīvu ieguvi un atsavināšanu attiecīgajā pārskata gadā.

Šeit ir būtiski uzsvērt, ka ar restrukturizācijām ir jāsaprot ne vien reorganizācijas Komerclikuma izpratnē piemēram, saplūšana vai sašķelšanabet arī biznesa funkciju nodošana.

Piemēram, ja Latvijas uzņēmums ir darbojies kā mazumtirgotājs, taču tiek pārstrukturēts par mārketinga pakalpojumu sniedzēju, šī ir uzskatāma par restrukturizāciju.

Jāpievērš uzmanība arī komercdarbības pārcelšanai uz citām valstīm — uzņēmumam nododot aktīvus materiālus vai nemateriālusvar rasties jautājums par to, vai pretim nav jāsaņem kāda kompensācija. Viens no BEPS plāna svarīgākajiem punktiem ir tieši nemateriālā īpašuma izmantošanas struktūras. Grozījumi OECD transfertcenu vadlīnijās neaizliedz intelektuālā īpašuma izmantošanu, taču apliecina faktu, ka nemateriālā īpašuma izmantošana satur papildus transfertcenu riskus, kas vērsti uz izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tāpēc to regulējums ir pastiprināts un regulēts detalizētāk.

Būtiskākie nemateriālie īpašumi vai kopiju darījumu metode īpašumu grupas, norādot, kurām vienībām juridiski pieder attiecīgais īpašums vai īpašumu grupa. Ar nemateriālo īpašumu tiek saprastas preču zīmes, patenti, informācija par klientiem utt. Būtiskākie līgumi, kas attiecas uz nemateriālo īpašumu, tajā skaitā izmaksu ieguldījuma vienošanās līgumi, vienošanās par izmaksu sadali, pētniecības līgumi un licences līgumi. Šādi līgumi var būt gan intelektuālā īpašuma pārdošana, gan arī licencēšana izmantošana.

Pētniecības un attīstības un nemateriālā īpašuma transfertcenu politiku, kuru realizē SUG. Tiesību uz nemateriālo īpašumu nodošanu starp saistītiem uzņēmumiem attiecīgajā pārskata gadā. Finansēšana līdztekus ar nemateriālo īpašumu BEPS plānā ir ieguvusi pastiprinātu uzmanību, tā iemesla dēļ, ka ir salīdzinoši vienkārši veikt finansēšanu, izmantojot uzņēmumus, kuri atrodas jurisdikcijās ar labvēlīgu nodokļu režīmu procentu ienākumiem. Informācija par SUG kopiju darījumu metode centriem.

Saskaņā ar BEPS darba rezultātiem, lai varētu apgalvot, ka uzņēmums veic pilnvērtīgu finansēšanas funkciju, tam ne vien ir jāadministrē finansējuma izsniegšana, bet arī jāpieņem lēmums un jābūt kapacitātei uzņemties finansiālos riskus un vadīt tos. Finanšu attiecību transfertcenu politikas apraksts.

Šeit ir nepieciešams iekļaut ziņas par uzņēmumu finansēšanas centriem ja tādi irkā arī par būtiskiem aizdevumu darījumiem vispār.

kopiju darījumu metode

Tāpat kā intelektuālā īpašuma izmantošana, arī aizdevuma izsniegšana ir OECD redzeslokā — ir jāatceras, ka finansēšanas centrs, kura vienīgā funkcija kopiju darījumu metode aizdevuma izsniegšana, var gūt tikai bezriska aizdevumu procentu likmi kas palielināta par riska prēmiju. Spēkā esošās vienpusējas iepriekšējas vienošanās par cenas noteikšanu un citi pārrobežu nolēmumi, kas saistīti ar ienākumu attiecināšanu starp valstīm uzskaitījums un īss apraksts.

Vietējā dokumentācija Vietējā dokumentācija MK noteikumu 3. Nodokļu maksātāja tajā skaitā tā vadības organizatoriskās un juridiskās struktūras apraksts, kā arī informācija par fiziskajām personām, kurām nodokļu maksātāja vadība sniedz pārskatus, norādot arī šo fizisko personu galveno biroju atrašanās valstis. Funkcionālā analīze funkcijas, riski, aktīviizņemot, ja norādīts globālajā dokumentācijā. Nodokļu maksātāja saimniecisko darbību un tās stratēģiju, norādot, vai nodokļu maksātājs attiecīgajā vai iepriekšējā pārskata gadā bijis iesaistīts saimnieciskās darbības restrukturizācijā vai nemateriālā īpašuma nodošanā, kā arī skaidrojums, kādā veidā minētie darījumi ietekmēja nodokļu maksātāju.

Galvenie konkurenti. Kā redzams faktiski vietējā dokumentācija lielā mērā dublē informāciju, kura tiek pieprasīta globālajā dokumentācijā. Atsevišķos punktos turklāt ir norādīts, ka informācija nav jānorāda, ja tā jau ir norādīta globālajā dokumentācijā.

Prakse rādīs cik plaša informācija būs jānorāda, tomēr ir redzams, ka pamatinformācija tomēr kopiju darījumu metode līdzīga gan globālajai, gan vietējai dokumentācijai. Šeit ir vienīgi jāpiebilst, ka par darījumu vai darījumu kategoriju ir jāuzskata vienveidīgu darbību kopums, piemēram, preču piegādes darījumā — darījums nebūs vis vienas partijas piegāde, bet gan visu piegāžu kopsumma. Nodokļu maksātāja veikto un saņemto maksājumu summas darījumu un valstu griezumos. Saistītie uzņēmumi, kuri iesaistīti katrā kontrolētajā darījumā vai darījumu kategorijā, kā arī attiecības starp šiem uzņēmumiem.

Iepriekšējais Nākamais Transfertcenu dokumentācijas saturs Ministru kabineta noteikumi risina šādus jautājumus: globālās dokumentācijas un vietējās dokumentācijas saturs vienkāršotās dokumentācijas saturs zemas pievienotās vērtības pakalpojumu gadījumā iepriekšējā vienošanas par tirgus cenām. Ņemot vērā, ka raksta ietvaros nav iespējams detalizēti iztirzāt visas prasības, rakstā ieskicēsim jaunās prasības un sniegsim komentārus. Globālā dokumentācija 2. Ar nodokļu maksātāju saistītās SGS organizatoriskā struktūra tajā skaitā juridiskā un kapitāldaļu vai akciju īpašumtiesību struktūra un grupas vienību ģeogrāfiskais izvietojums.

Nodokļu maksātāja visu būtisko kontrolēto darījumu līgumu kopijas. Nodokļu maksātāja un attiecīgā saistītā uzņēmuma detalizēta salīdzināmības un funkcionālā analīze attiecībā uz katru dokumentēto kontrolēto darījumu vai darījumu kategoriju norādot jebkādas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Salīdzināmības kritēriji ir detalizēti aprakstīt MK noteikumos Nr. Darījuma tirgus cenas noteikšanas metode attiecībā uz katru darījumu vai darījumu kategoriju, kā arī metodes izvēles pamatojums skat.

MK noteikumu Nr. Norāde par saistīto uzņēmumu, kurš ir izvēlēts par testējamo pusi tas ir, par uzņēmumu, kura finanšu rādītāji tiek analizēti, kā arī minētās izvēles pamatojums. Atkarībā no tā, kurš uzņēmums darījuma ķēdē tiks izvēlēts par testējamo pusi, var atšķirties piemērojamā tirgus cenas vērtības noteikšanas metode. Piemēram, ja ražotājs pārdod preces kopiju darījumu metode uzņēmumam — distributoram, kurš savukārt pārdod preces nesaistītiem klientiem, tad visticamāk, ka ražotājam būs jāizvēlas metode, kura balstās uz izmaksu analīzi, piemēram, binārā degvielas sūknis pieskaitīšanas metode, savukārt distributors analizēs pārdošanas peļņas maržu.

Informācija par būtiskiem kritiskiem pieņēmumiem, uz kuriem ir pamatota transfertcenu metodoloģija, kas saskaņota ar nodokļu maksātāja turpmākās darbības prognozi atbilstoši darījumam vai komerciālām vai finanšu attiecībām ar saistītu personu.

Skaidrojums par iemesliem datu izmantošanai par vairākiem gadiem ja attiecināms. Praksē laiku pa laikam parādās strīdi par to, vai ir jāizmanto konkrētā gada salīdzināmie dati vai tomēr var izmantot datus par vairākiem gadiem.

Manuprāt, pamatā būtu jāizmanto vairāku gadu dati, jo tas ļauj līdzsvarot svārstības peļņas rādītājos. Tomēr, gadījumos, kad nozarē notiek izmaiņas, ir jāanalizē arī atsevišķu kopiju darījumu metode dati.

Iekšēju vai ārēju salīdzināmo nekontrolēto darījumu saraksts, apraksts, līgumu kopijas vai līgumisko nosacījumu apraksts un informācija par attiecīgajiem neatkarīgo uzņēmumu finanšu rādītājiem, uz kuriem ir pamatota transfertcenu analīze, un to pamatojoša informācija piemēram, ekrānuzņēmumi ar fiksēšanas datumu, lejupielādētie dati no datubāzes ar fiksētu lejupielādes datumutajā skaitā salīdzināmo datu meklēšanas metodoloģija, iekļaujot meklēšanas kritēriju un datu noraidīšanas pamatojumu, kā arī secīgi par katru posmu veiktās kvantitatīvās un kvalitatīvās meklēšanas uzskaiti piemēram, ekrānuzņēmumi, lejupielādētie dati no datubāzes un minētās informācijas avotu.

Tātad atkarībā no izvēlētās transfertcenu metodes ir jāfiksē salīdzināmie dati darījumi vai neatkarīgu uzņēmumu finanšu rādītājidatu ieguves datumi, pamatojoši dokumenti salīdzināmie darījumiem vai uzņēmumu mājaslapu ekrānuzņēmumi salīdzināmu uzņēmumu gadījumā. Veikto salīdzināmības korekciju apraksts un norāde, vai korekcijas ir veiktas attiecībā uz testējamās puses rezultātiem vai uz salīdzināmo nekontrolēto darījumu, vai uz abiem.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi nr.

Korekcijas parasti tiek veiktas, lai matemātiski izslēgtu salīdzināmo datu atšķirību ietekmi uz testējamās puses rezultātiem. Piemēram, ja testējamās puses darījumā preces cena ietver arī transportēšanas izdevumus, bet salīdzināmos darījumos tie nav iekļauti, tad šie transportēšanas izdevumi ir jāizslēdz.

Darījuma tirgus cenas piemērošanas rezultāti un to atbilstība neatkarīgu uzņēmumu darījumu principam. Tās finanšu informācijas apkopojums, kas izmantota, kopiju darījumu metode transfertcenu metodoloģiju.

kopiju darījumu metode

Ārvalstu nodokļu administrācijas izdotās spēkā esošas iepriekšējās vienošanās par cenām vai uzziņas, ja tās attiecas uz konkrēto gadījumu. Informācija un tabulas, kas atspoguļo darījuma tirgus cenas vērtības noteikšanas metodes piemērošanā izmantoto finanšu datu saistību ar finanšu pārskatiem.

Gobzema darījumi ar krāpšanā iesaistīto

Vispārīga informācija par attiecīgo salīdzināmo finanšu datu izmantošanu analīzē, kā arī par minēto datu avotu. Šobrīd normatīvajos aktos vienkāršota transfertcenu noteikšanas kārtība noteiktiem darījumiem nav, taču ir paredzēts, ka tāda tiks tuvākajā laikā pieņemta, veicot grozījumus Ministru kabineta Vienkāršotajā dokumentācijā ietver šādu informāciju: 1 Informācija par darījuma partneri 2 Sniegto kopiju darījumu metode saņemto zemas pievienotās vērtības pakalpojumu apraksts.

Atbilstoši OECD Transfertcenu vadlīnijām, zemas pievienotās vērtības pakalpojumi ir šādi: grāmatvedība un audits, debitorparādu un kreditorparādu kontu administrēšana, personālvadības pakalpojumi, darba drošības un vides prasību standartu ievērošana, IT pakalpojumi izņemot programmēšanuiekšējā un ārējā komunikācija, juridiskie pakalpojumi, nodokļu atskaišu sagatavošana un vispārēji administratīvie pakalpojumi.

Atbilstoši OECD vadlīnijām zemas pievienotās vērtības pakalpojumu veidiem ir šādas pazīmes: tiem ir atbalsta raksturs, tie neveido daļu no uzņēmumu grupas pamatdarbības t. Iekšgrupas pakalpojumu sniegtais labums parasti ir resursu centralizācija tādā veidā paaugstinot kompetenci, funkciju dublēšanās novēršana tādā veidā ietaupot līdzekļus u. OECD transfertcenu vadlīnijas rekomendē piemērot tādus ekonomiski pamatotus kritērijus, kā apgrozījums, darbinieku skaits, aktīvu īpatsvars u.

Lai arī tas nav uzsvērts, MK noteikumi faktiski runā par zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, kā tie tiek definēti OECD transfertcenu vadlīniju 7. Kopiju darījumu metode to regulēja MK noteikumi Nr.

Jaunie MK noteikumi precizē iepriekšējās vienošanās procesu, tā iemesla dēļ, ka ir precizēts dokumentācijas saturs. Taču tie paredz arī samērā būtiskas izmaiņas: iepriekšējās vienošanās derīguma termiņš ir līdz 5 gadiem, kā arī to var vienoties arī par jau pagājušiem gadiem. Praksē ir novērojams, ka Valsts ieņēmumu dienests aktīvi piedāvā uzņēmumiem šādus pakalpojumus.

Vienošanās procesa uzsākšana Lai uzsāktu procesu nodokļu maksātājs pēc savas iniciatīvas vai piekrītot VID ierosinājumam kā redzams MK noteikumi paredz arī VID iniciatīvu iesniedz iesniegumu par iepriekšēju vienošanos.

Iesniegumā norāda šādu informāciju: nodokļu maksātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese informācija par saistīto personu darījums vai darījumu veids, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās darījuma tirgus cenas vērtības noteikšanai izvēlētā metode termiņš, uz kuru attieksies iepriekšēja vienošanās nepārsniedzot piecus gadus no tās noslēgšanas dienas pārskata gadi, uz kuriem attieksies iepriekšēja vienošanās, ja kopiju darījumu metode attieksies uz iepriekšējiem pārskata gadiem juridiskais pamatojums darījuma tirgus cenas vērtības noteikšanas metodes izvēlei un iesnieguma iesniegšanai.

Minētajam iesniegumam jāpievieno arī vietējā dokumentācija un informācija par ārvalstu saistītā uzņēmuma nodokļu pārbaudi, vai lietas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesu attiecībā uz darījumu ar saistītām personām par tirgus cenas vērtības noteikšanu, ja tas ir aktuāli.

Valsts ieņēmumu dienests izvērtē nodokļu maksātāja iesniegumu par iepriekšēju vienošanos, pārbaudot iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādīto informāciju, kā arī, ja nepieciešams, pieprasot no nodokļu maksātāja papildu informāciju, un  Administratīvā procesa likumā  noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanu vai atteikumu.

Par atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru VID var izlemt, ja nodokļu maksātājs nesniedz informāciju, ir norādījis nepatiesu informāciju, vai arī darījums kopiju darījumu metode vērsts uz izvairīšanos no nodokļu samaksas vai nelikumīgu labumu gūšanu.

Ja Valsts ieņēmumu dienests kopiju darījumu metode lēmumu uzsākt iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru, tas nodokļu maksātājam paziņo procedūras uzsākšanas datumu un atbildīgo Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu.

Iepriekšējas vienošanās noslēgšanas reālā peļņa no binārām opcijām ietvaros Valsts ieņēmumu dienests, ja nepieciešams, pieprasa no nodokļu maksātāja papildu informāciju vai labākā bināro iespēju stratēģija iesācējiem, lai vienotos par iepriekšējas vienošanās nosacījumiem.

Iepriekšējās vienošanās grozīšana Iepriekšējo vienošanos ir iespējams grozīt pēc nodokļu maksātāja iniciatīvas. VID pieņem lēmumu par iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūras uzsākšanu vai atteikumu uzsākt iepriekšējas vienošanās grozīšanas procedūru. Iepriekšējas vienošanās grozījumi tiek veikti, ja VID ar nodokļu maksātāju vienojas par tiem.

Ja gada laikā pēc iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūras uzsākšanas VID un nodokļu maksātājs nevienojas par iepriekšējas vienošanās nosacījumiem un turpmākās noslēgšanas procedūras veikšana nav lietderīga, VID izbeidz iepriekšējas vienošanās noslēgšanas procedūru.

Maksa par iepriekšējās vienošanās noslēgšanu Maksa par iepriekšējas vienošanās noslēgšanu ir  euro, un to iemaksā valsts budžetā Valsts ieņēmumu dienesta budžeta programmas kontā Valsts kasē. Vai ir kopiju darījumu metode slēgt iepriekšējo vienošanos? Iepriekšējā vienošanās var būt noderīga uzņēmumiem, kuriem ir liels darījumu ar saistītajiem uzņēmumiem apjoms. Iepriekšējās vienošanās galvenā priekšrocība faktiski ir tas, ka veiksmīgas vienošanās gadījumā uzņēmums ievērojot vienošanās noteikumus var nesatraukties par nodokļu auditiem.

Transfertcenu dokumentācijas saturs

Vēl viens pluss ir, ka vienošanos var noslēgt ne vien par priekšdienām, bet arī ar iepriekšējiem gadiem, kas var uzņēmumam radīt papildus komfortu  par pagātnes darījumiem. Procesa mīnuss, protams, ir tas, ka ir papildus izmaksas par VID sniegtajiem saskaņošanas pakalpojumiem, jo jāatceras, ka uzņēmumam ir patstāvīgi jāsagatavo informācija, kura ir paredzēta vietējai dokumentācijai.

kopiju darījumu metode

Nākamais mīnuss ir tas, ka, kā liecina pats nosaukums, process ir vienošanās, un tas nozīmē, ka pastāv iespēja arī nevienoties, proti, VID var nepiekrist uzņēmuma nostājai attiecībā uz transfertcenām. Tomēr kopumā, pastāvot lieliem darījumu ar saistītajiem uzņēmumiem apjomiem, ir vērts šādu iespēju apsvērt.