Eiropas Stratēģisko investīciju fonds: jārīkojas, lai ESIF darbotos pilnīgi sekmīgi

Finansēt ieguldījumus internetā

finansēt ieguldījumus internetā

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir lati, tai skaitā valsts budžeta finansējums lati. Grantu shēmas projektu iesniegšana turpmāk — projektu iesniegšana un finansēšana notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Atbalsta sniegšanas vispārīgie nosacījumi 5. Grantu shēmas ietvaros finansējumu sākotnējiem ieguldījumiem uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei, veidošanai vai būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai fundamentālai pārveidošanai var saņemt mazie un vidējie komersanti, kuri reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās, kuri paredz strauju izaugsmi attiecīgajā nozarē, finansēt ieguldījumus internetā augstas pievienotās vērtības radīšanu, un kuru darbība vērsta uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ražošanas modernizāciju vai pakalpojumu uzlabošanu.

TĒMA: Drošība Valsts policija aicina uzmanīties pirms ieguldīt pūļa finansēšanas platformās Valsts policija, analizējot pēdējā pusgada laikā saņemto informāciju par pūļa finansēšanas platformām, secina, ka turpina pieaugt to personu skaits, kuras ir neapmierinātas ar platformu darbību, investēto naudas līdzekļu neatgriešanu, iespējamiem fiktīviem, investorus maldinošiem investīciju projektiem. Ņemot vērā pieaugošo tendenci  finanšu pakalpojumu piedāvājumiem ieguldījumu jomā maldinošās tīmekļa vietnēs ar mērķi izkrāpt finanšu līdzekļus, Valsts policija aicina būt piesardzīgiem un neuzticēties šāda veida piedāvājumiem. Jau ziņots, ka šī gada sākumā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas uzsākušas divus kriminālprocesus par pūļa finansēšanas platformu www.

Saskaņā ar grantu shēmu par atbalstāmajām tiek uzskatītas šādas nozares: 6. Grantu shēmas ietvaros netiek atbalstīti projekti šo noteikumu 1. Neatkarīgi no nozares, kurā tiek īstenots projekts, finansējuma saņēmējam ir jānodrošina šādi rezultāti: 8. Finansējumu grantu shēmas ietvaros var saņemt komersants, kas: 9. Komersants nedarbojas kā starpnieks; 9.

finansēt ieguldījumus internetā

Komersantam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi; 9. Uz atbalstu nevar pretendēt mazais un vidējais komersants, ja uz viņu attiecas šādi nosacījumi: Grantu shēmas ietvaros par attiecināmām izmaksām tiek uzskatīti tikai materiālie ieguldījumi. Projekta budžetā iekļautās izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās: Viena attīstības projekta finansēšanai paredzētais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt latu.

Projekta iesniedzējs vienā reizē var iesniegt vienu projektu katrā no šo noteikumu 6. Ja vienas atbalstāmās darbības nozares nodaļā plānots iesniegt divus projektus vai vairāk, tad katru nākamo projektu iesniedzējs var iesniegt tikai pēc līguma noslēgšanas par finansējuma piešķiršanu iepriekšējam projektam. Projekta iesniedzējs nedrīkst vienu projektu sadalīt vairākos projektos. Pēc katra finansēt ieguldījumus internetā īstenošanas projekta iesniedzējs rada jaunu vai uzlabo esošo produktu vai pakalpojumu.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi, bet ne ilgāk par Iepirkuma procedūru projekta vajadzībām veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pirms projekta iesniegšanas.

Ja projektā paredzētās iegādes vai pakalpojuma vērtība ir latu vai mazāka, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz piegādātāja sagatavotu piedāvājumu, kas satur šādu informāciju: Par neattiecināmām izmaksām ir uzskatāmas šādas izmaksas: Ja projektā iekļauti neattiecināmie izdevumi, tad finansējuma saņēmēja atbildība ir segt šos izdevumus no paša līdzekļiem saskaņā ar finansēt ieguldījumus internetā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem.

Finansēšanas ceļvedis

Publisko finansējumu aprēķina tikai no attiecināmajām izmaksām, kas faktiski veiktas projekta ietvaros. Aģentūra projekta iesniegumu noraida, ja pēc neattiecināmo izdevumu izslēgšanas pastāv risks, ka projekts netiks īstenots vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi. Finansējumu grantu shēmas ietvaros var kombinēt ar atbalstu citas sākotnējo ieguldījumu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros.

Šo noteikumu Izmaksas, kas segtas no Eiropas Savienības vai valsts budžeta līdzekļiem, nevar kalpot kā privātais finansējums citā Eiropas Savienības vai valsts finansētajā projektā. Projektu iesniegšanas kārtība Aģentūra izsludina grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu finansēt ieguldījumus internetā saņemšanai grantu shēmas ietvaros līdz visu paredzēto finanšu līdzekļu izmantošanai un nosaka projektu iesniegšanas termiņu.

Projektu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra izsludina: Finanšu ministrijas administrētajā mājas lapā — www. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz šādus dokumentus: Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus: Kļūdainus ierakstus pārsvītro un visus labojumus atrunā.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavaddokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas, vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam.

Ja dokumenti nav izdoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros. Projektu iesniegumu aģentūrā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, to ievieto aizzīmogotā iepakojumā aploksnē. Pēc projekta iesnieguma saņemšanas aģentūra pārliecinās par dokumentu atbilstību un rakstiski paziņo projekta finansēt ieguldījumus internetā reģistrācijas numuru, iesniegšanas datumu un laiku, kā arī atdod vienu projekta iesnieguma eksemplāru.

Ja tiek veiktas izmaiņas aģentūrā iesniegtajā eksemplārā, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs nodrošina identisku izmaiņu izdarīšanu arī otrā eksemplārā. Projekta iesniegumus noraida, ja tie saņemti pēc projektu interneta ieņēmumi, izmantojot vietnes termiņa beigām.

Projekta iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība Saņemot projekta iesniegumu, aģentūra veic projekta iesnieguma sākotnējo atbilstības pārbaudi un pārliecinās, vai ir iesniegti visi pieprasītie dokumenti, vai projekta iesniedzējs ir reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā un vai projekta iesniegums attiecas uz programmas ietvaros atbalstāmo nozari.

finansēt ieguldījumus internetā

Ja reģistrētā projekta iesnieguma dokumentācija ir nepilnīga un tā neatbilst projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem 4. Aģentūra pieņem lēmumu: Projekta iesniegumi, kas atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek izvērtēti saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem 5.

Atbalstāmo darbību mērķis ir atbalstīt komersantus, kuru darbību negatīvi ietekmējusi Covid izplatība un kuri nonākuši pagaidu grūtībās, kā arī komersantus, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli Covid ietekmes rezultātā. Komersantu atbalstam pieejamais valsts budžeta finansējums nepārsniedz 50   euro, un to iegulda fonda kapitālā fonda darbības nodrošināšanai. Finansējumu ieguldījumu veidā komersantiem sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" turpmāk — sabiedrība "Altum" kā fonda reģistrētais pārvaldnieks Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē. Saskaņā ar šiem noteikumiem finansējumu var saņemt lielie komersanti — juridiskas personas, kas reģistrētas Latvijā un atbilst Komisijas Saskaņā ar šiem noteikumiem finansējumu nevar saņemt publiskas personas kapitālsabiedrība, publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība, publiski privātā kapitālsabiedrība, privātā kapitālsabiedrība, meitas sabiedrība, valsts kapitālsabiedrība, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

Ministrijas izveidota starpinstitūciju vērtēšanas komisija turpmāk — vērtēšanas komisija izvērtē projekta iesniegumus saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un, pamatojoties uz katra vērtēšanas komisijas locekļa vērtējumu, sniedz kopējo vērtējumu par katru projektu.

Finansējuma saņemšanai vērtēšanas komisija iesaka tikai tos projekta iesniegumus, kuri ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu projekta iesniegumu specifiskajos atbilstības vērtēšanas kritērijos un saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem atlases vērtēšanas kritērijiem ieguvuši vismaz sešus punktus kā vidējo vērtējumu no kopējā vērtēšanas komisijas locekļu atbilstības novērtējuma.

Pieteikties pasākumam

Pēc kopējā vērtējuma saņemšanas aģentūra veic pirmslīguma pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Pamatojoties uz šo noteikumu Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja: Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja: Aģentūras pieņemtos lēmumus par projekta iesnieguma noraidīšanu kā binārs uz binārajām opcijām apstiprināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Projektu ieviešanas un finansējuma piešķiršanas nosacījumi Pēc apstiprināto projektu saraksta pieņemšanas zināšanai ERAF vadības komitejā aģentūra slēdz finansējuma līgumu ar projekta iesniedzēju par finansējuma saņemšanu.

Līgumā norāda līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī kārtību un nosacījumus, kas jāievēro un jāveic, lai sasniegtu finansēt ieguldījumus internetā paredzētos mērķus un saņemtu grantu shēmas finansējumu. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk tikai pēc finansējuma līguma noslēgšanas ar aģentūru.

Visas izmaiņas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar aģentūru. Finansējuma saņēmējs visas iekārtas, būves un citas materiālās vērtības, kas iegādātas vai izveidotas projekta ietvaros, to derīguma termiņa laikā apdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem ugunsgrēka, vētras postījumu, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā. Maksāšanas kārtība paredz grantu shēmas finansējuma izmaksāšanu finansējuma saņēmējam ne biežāk kā trīs reizes finansējuma līguma darbības periodā, kopā nepārsniedzot latu, ja finansēt ieguldījumus internetā finansējuma saņēmējs nav panācis vienošanos ar aģentūru par citiem finansēt ieguldījumus internetā.

Finansējuma pieprasījumu var iesniegt aģentūrā personīgi vai nosūtot pa pastu.

Ja dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dokumentu oriģinālus pārbauda projekta īstenošanas vietā pirmsmaksājumu kontroles laikā. Ja finansējuma pieprasījums tiek iesniegts personīgi, iesniedzot finansējuma pieprasījuma dokumentu kopijas, uzrāda dokumentu oriģinālus.

finansēt ieguldījumus internetā

Nosūtot finansējuma pieprasījumu pa pastu, to ievieto aizzīmogotā iepakojumā aploksnē un pievieno dokumentus, kas saistīti ar finansējuma pieprasījumu, vai to apliecinātas kopijas. Finansējumu izmaksā atbilstoši finansējuma līgumam un tajā paredzētajām projekta attiecināmajām izmaksām pēc saņemtā finansējuma pieprasījuma pārbaudes un aģentūras finansēt ieguldījumus internetā kontroles projekta īstenošanas vietā.

finansēt ieguldījumus internetā

Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no grantu shēmas līdzekļiem, kā arī attiecināmie izdevumi, kurus sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, neattiecināmie izdevumi, kā arī ar projekta ieviešanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

Informējot sabiedrību par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs norāda Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ieguldījumu projekta finansēšanā. Projekta īstenošanas uzraudzība Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši projektā paredzētajam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu un finansējuma līgumā paredzēto pārskatu sniegšanu aģentūrai.

Projekta īstenošanas laikā aģentūra pārbauda un kontrolē projektu tā īstenošanas vietā.

finansēt ieguldījumus internetā

Aģentūra nosaka termiņu konstatēto nepilnību novēršanai, ja, veicot šo noteikumu Ja noteiktajā termiņā konstatētās nepilnības netiek novērstas, aģentūra, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, atgūst nepamatotos izdevumus.

Finansējuma saņēmējs visas materiālās vērtības, kas iegādātas, īstenojot projektu, uzglabā piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām. Finansējuma saņēmējs uzglabā projekta dokumentāciju, tai skaitā finanšu dokumentus, līdz Šos noteikumus nepiemēro projektiem, kas ir iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas Projektu iesniegumi grantu shēmas ietvaros tiek pieņemti līdz Kučinskis 1.