Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID - LV portāls

Ieņēmumi internetā 500 reģistrācijai

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus komersantu reģistrācijai un atkārtotai reģistrācijai būvkomersantu reģistrā turpmāk — reģistrsizslēgšanai no reģistra, kā arī reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, par reģistrācijas darbībām maksājamās valsts nodevas apmēru, atvieglojumus un maksāšanas kārtību. Komersantu reģistrāciju, atkārtotu reģistrāciju, izslēgšanu no ieņēmumi internetā 500 reģistrācijai un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic Būvniecības valsts kontroles birojs turpmāk — reģistra iestāde.

Reģistra iestāde uztur reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību bez maksas elektroniskā veidā, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību.

Reģistrs ir iekļauts būvniecības informācijas sistēmā. Komersants var iesniegt iesniegumu reģistra iestādē elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa bināro opciju tirdzniecības atbalsts www.

variants dziļi naudā, kas tas ir

Komersanta reģistrācijas nosacījumi 5. Komersants var pretendēt uz reģistrāciju reģistrā, ja tas veic komercdarbību būvniecībā, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā.

Ja internetā pelna naudu, jāreģistrējas VID

Svītrots ar MK Lai reģistrētos reģistrā, komersants iesniedz reģistra iestādē reģistrācijas iesniegumu 1. Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā vai piecu darbdienu laikā, ja iesniegums ieņēmumi internetā 500 reģistrācijai elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pārbauda iesniegumā minēto informāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 8.

95. stratēģijas variants

Ja komersants 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. Reģistra ziņu saturs un aktualizācija Reģistrā iekļaujama šāda informācija: S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa Šo noteikumu Būvkomersants reizi gadā līdz Reģistra iestāde 20 darbdienu laikā pēc ikgadējās informācijas saņemšanas papīra dokumenta formā vai 10 darbdienu laikā, ja informācija saņemta elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.

Būvkomersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas informēt reģistra iestādi, iesniedzot iesniegumu par ziņu izmaiņām reģistrā 3. Reģistra iestāde var elektroniski sazināties ar komersantu un nosūtīt elektronisko dokumentu komersantam, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

Individuālais komersants – kad un kā reģistrēt, kādi ir nodokļi

Reģistra iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu Reģistra iestāde pieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar būvspeciālistu. Reģistrā automātiski tiek iekļauta informācija no Uzņēmumu reģistra par valdes locekļa, kas vienīgais veic būvspeciālista pienākumus, atbrīvošanu no šo pienākumu veikšanas.

pelnīt naudu internetā 2c k

Būvkomersanta reģistrācijas apturēšana un izslēgšana no reģistra Reģistra iestāde aptur būvkomersanta reģistrāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja saņemts attiecīgs būvkomersanta iesniegums. Šajā laikposmā būvkomersants nav tiesīgs veikt tādu komercdarbību arhitektūras, elektroenerģētikas vai būvniecības jomā, kuras veikšanai nepieciešams būvspeciālists.

Būvkomersantam ir tiesības uz reģistrācijas apturēšanu uz laiku, kas kopumā nepārsniedz sešus mēnešus 12 mēnešu periodā.

VID seminārs Saimnieciskās darbības veicējiem

Lai atjaunotu būvkomersanta reģistrāciju, būvkomersants līdz šo noteikumu Ja saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu būvkomersanta saimnieciskā darbība ir apturēta, būvkomersanta reģistrācija reģistrā tiek apturēta līdz brīdim, kamēr Uzņēmumu reģistrs nav veicis ierakstu par saimnieciskās darbības atjaunošanu.

Būvkomersantu izslēdz no reģistra, ja: Reģistra iestāde lēmumu par būvkomersanta izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā no dienas, kad reģistra iestādei ir kļuvis zināms par šo noteikumu Būvkomersantu izslēdz no reģistra, izdarot reģistrā automātisku atzīmi, pēc šo noteikumu Reģistra iestādes lēmumu komersants var apstrīdēt Ministru kabineta Komersantu, kurš ir izslēgts no reģistra, var reģistrēt atkārtoti.

Home Informācija Komerclikuma 1. Atsevišķu veidu saimniecisko darbību drīkst veikt tikai komersants. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.

Komersanta atkārtota reģistrācija notiek šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja reģistrā nav iekļauta ikgadējā informācija par laikposmu pirms komersanta izslēgšanas, komersants, reģistrējoties atkārtoti, papildus reģistrācijas iesniegumam 1. Valsts nodevas apmēru nosaka atbilstoši šo noteikumu Valsts nodeva par reģistrācijas darbībām reģistrā